Logo
  • enOther countries
  • viTiếng Việt
  • thภาษาไทย
  • idBahasa Indonesia
  • msMalaysia
  • enLaos
  • Trang chủ /
  • FAQ

FAQ

I. Phương thức thanh toán

I. Phương thức thanh toán

II. Hướng dẫn tham gia học trên website dành cho trẻ em

III. Hướng dẫn tham gia học 1 kèm 1 trên website dành cho người lớn

IV. Hướng dẫn học 1 kèm 1 trên ứng dụng Kyna English dành cho trẻ em

V. Hướng dẫn làm bài tập về nhà sau buổi học

VI. Hướng dẫn xem báo cáo học tập dành cho phụ huynh

VII. Hướng dẫn huỷ buổi học từ hệ thống, ứng dụng Kyna English

VIII. Chính sách hoàn tiền

IX. Các kênh liên lạc

Question

I. Phương thức thanh toán

II. Hướng dẫn tham gia học trên website dành cho trẻ em

III. Hướng dẫn tham gia học 1 kèm 1 trên website dành cho người lớn

IV. Hướng dẫn học 1 kèm 1 trên ứng dụng Kyna English dành cho trẻ em

V. Hướng dẫn làm bài tập về nhà sau buổi học

VI. Hướng dẫn xem báo cáo học tập dành cho phụ huynh

VII. Hướng dẫn huỷ buổi học từ hệ thống, ứng dụng Kyna English

VIII. Chính sách hoàn tiền

IX. Các kênh liên lạc

Back to top